Skip to main content Skip to search

Közérdekű adatok

Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv adatai

Hivatalos név: Zala Vármegyei Mérnöki Kamara

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 12.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 12.

Telefonszám:

+36-92-347-105
+36-30-217-6800

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je: zalavmk.hu

Ügyfélfogadás helye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 12.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

A területi kamara szervei:

  1. Taggyűlés
  2. Elnökség
  3. Felügyelő Bizottság
  4. Etikai- Fegyelmi Bizottság
  5. Választási Bizottság
  6. Szakmai csoportok
  7. Titkárság
  8. Tanácsadó testületek: Jogosultsági Döntés-előkészítő testületek

A szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum:

Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Alapszabálya: szabályzatok

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása

Tisztségviselők: tisztségviselők
Munkatársak: kapcsolat

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Kiss Attiláné titkár

hétfő: 09.00 – 12.00
kedd: 09.00 – 12.00
szerda: 09.00-12.00 és 13.00- 16.00
csütörtök: nincs
péntek: 09.00-12.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Tisztségviselőink: tisztségviselők

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara tagjainak és nyilvántartottjainak névjegyzéke: Magyar Mérnöki Kamara (mmk.hu)

6. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Általános törvényességi felügyeletet ellátó szerv:
Építési és Közlekedési Minisztérium

Postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.

Telefonszám: +36 (1) 795 3300

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je: kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium/elerhetosegek

Közigazgatási hatósági ügyek felügyeleti szerve: Magyar Mérnöki Kamara

Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 4.

Postacím: 1117 Budapest, Szerémi út 4.

Telefonszám: +36-1-4557080

Központi elektronikus levélcím:

A honlap URL-je: mmk.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Jogszabályok: jogszabályok

Zala Vármegyei Mérnöki Kamara Szabályzatai: szabályzatok

Magyar Mérnöki Kamara szabályzatai: hatályos szabályzatok

2. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Zala Vármegyei Mérnöki Kamara: zalavmk.hu

Nyomtatványok: nyomtatványok

Elérhetőségek, ügyfélfogadás: kapcsolat

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. A közhiteles névjegyzékben szereplő személyek és cégek egyes adatainak közzététele

mmk.hu/kereses/tagok
mmk.hu/kereses/tarsasagok

Továbbképzések a Kamara szakmagyakorlói számára: továbbképzés

Egyéb, további események, rendezvények felhívásai: főoldal

Tájékoztató és információs anyagok: tájékoztatók

4. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A Magyar Mérnöki Kamara Közhiteles névjegyzékére mutató hivatkozás

mmk.hu/kereses/tagok
mmk.hu/kereses/tarsasagok

5. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Zala Vármegyei Mérnöki Kamara testületi szerveinek (Taggyűlés és Elnökség) döntéshozatalai eljárását az Alapszabály szabályozza: zalavmk.hu/szabalyzatok

A testületi ülések dokumentumok:

elnökségi jegyzőkönyvek
taggyűlési jegyzőkönyvek

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

adatvédelmi tisztviselő: Dr. Szente Olivér
e-mail:
tel: 1/455-7080

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Egyszerűsített éves beszámolók: beszámolók

Taggyűlési határozatok: taggyűlési jegyzőkönyvek

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Egyszerűsített éves beszámolók: beszámolók

Elnökségi határozatok: elnökségi jegyzőkönyvek

Taggyűlési határozatok: taggyűlési jegyzőkönyvek